كاربرد اسكن

تشخيص خونريزي گوارشي و تعيين محل آن

فرايند معمول انجام اسكن

  • چند سي سي از خون خود بيمار نشاندار شده و به بيمار تزريق مي شود.
  • تصويربرداري ابتدا به مدت 60 دقيقه با تصاوير ديناميك شروع مي شود.
  • در صورت نياز تصاوير متوالي تا 24 ساعت از بيمار گرفته خواهد شد.

آمادگي بيمار

جهت انجام اين اسكن آمادگي خاصي لازم نيست .

  1. اين اسكن در موارد خاص بايستي در اولين شيفت كاري انجام گيرد.