كاربرد اسكن

اين اسكن جهت بررسي بيماريهاي خوش خيم كبدي و صفراوي انجام مي گردد كه به موجب آن تنگي ها و تاخير و ترشح صفرا مورد پيگيري قرار مي گيرد.

   فرايند معمول انجام اسكن

  • تصويربرداري به مدت 30 الي 60 دقيقه به صورت ديناميك گرفته مي‌شود.
  • در صورت لزوم تصاوير اضافه تر پس از مصرف غذاي چرب گرفته خواهد شد.

آمادگي بيمار

 بيمار براي انجام اين اسكن بايد حداقل 4 ساعت ناشتا باشد و ناشتايي بيمار بيش از 24 ساعت هم نبا شد .