كاربرد اسكن

  • بررسي كاركرد كبد
  • بررسي تومورهاي كبدي
  • بررسي سيروز كبدي

فرايند معمول انجام اسكن

30 دقيقه بعد از تزريق تصويربرداري شروع مي‌شود وتصاويراز زواياي مختلف گرفته مي شود كه  حدود 10-15  دقيقه تصويربرداري زمان مي برد .

آمادگي

          انجام اين اسكن آمادگي خاصي ندارد.