كاربرد اين اسكن

كاربرد معمول اين اسكن بررسي متاستازهاي استخواني،  عفونت هاي استخواني، اختلالات پروتز استخواني، بيماري‌هاي التهابي مفاصل، شكستگي‌هاي پنهان استخوان و ميزان تأثير درمان (مانند پرتو درماني و شيمي درماني) و غيره مي‌باشد.

فرايند معمول انجام اسكن

  در ابتدا راديو دارو به بيمار تزريق مي شود .

 جذب دارو در استخوان ها 2 الي 3 ساعت به طول مي انجامد و مصرف مايعات فراوان در اين بازه زماني لازم است.

سپس تصويربرداري به صورت تمام بدن صورت ميگيرد.

در صورت مشاهده  ضايعات مشهود در نواحي خاص، اسكن از زواياي ديگري هم انجام شود و يا از آن ناحيه به روش توموگرافيك(SPECT ) تصويربرداري ميگردد. فرآيند تصويربرداري حدود 20-40 دقيقه زمان مي‌برد.

آمادگي بيمار:

براي انجام اين اسكن آمادگي خاصي لازم نيست