كاربرد اين اسكن

مهمترين كاربرد اين اسكن، پيگيري بيماران مبتلا به سرطان‌هاي تيروئيد مي‌باشد كه علاوه بر تست‌هاي خوني، راديوگرافي قفسه سينه و سونوگرافي گردن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

فرايند معمول انجام اسكن

پس از انجام يددرماني، اسكن تمام بدن با يد در نشان دادن وسعت درگيري بافت‌ها و اعضاي بدن نقش عمده‌اي داشته و در تعيين نحوه درمان در آينده از اهميت بسزايي برخوردار است. اسكن تمام بدن با يد معمولاً پس از قطع داروهاي لووتيروكسين يا ليوتيرونين به مدتي معين و 48- 72  ساعت پس از مصرف يد خوراكي ، انجام مي‌شود. در شرايط خاص، ممكن است به تصاوير تأخيري‌تر هم نياز باشد.

آمادگي بيمار

  • بيمار بايستي قبل از مصرف 2 ساعت ناشتا باشد.
  • 30 TSH
  • قطع داروي لووتيروكسين (30 روز)
  • قطع داروي لووتيرونين (15 روز)