کاربرد اسکن

 

از این اسکن برای تشخیص بیماری های کلیه، افزایش فشار خون کلیوی، انسداد مجاری ادرار و همچنین بررسی کلیه پیوندی استفاده می شود.

فرآیند معمول انجام اسکن

 بيمار در حاليكه بر روي تخت تصويربرداري دراز كشيده ، راديودارو تزريق ميشود .  
این اسکن حدود ۳۰-۴۰ دقیقه به طول می انجامد.

آمادگی بیمار

از بیمار خواسته می شود که قبل از انجام اسکن مایعات فراوان بنوشد مگر اینکه پزشک، او را از این امر منع کرده باشد.