كاربرد اسكن

اين اسكن جهت بررسي چگونگي خون رساني به نواحي مختلف مغز و اختلالات ناشي از عملكرد و متابوليسم بافت مغز انجام مي شود.

  • بررسي انواع مختلف دمانس يا اختلال حافظه كه شايع ترين آنها بيماري آلزايمر مي باشد .
  • بررسي كانون حملات صرع كه برخي از آنها ، قابل جراحي و معالجه كامل

 مي باشد .

فرايند معمول انجام اسكن

از بيمار خواسته مي شود كه در اتاق نيمه تاريك، حدود 30دقيقه بر روي تخت دراز كشيده و آرامش كامل داشته باشد و پس از آن تزريق راديودارو انجام شده و 30دقيقه ديگر در همان حال باقي بماند سپس تصويربرداري انجام مي شود.براي شروع تصوير برداري لازم است تا بدن بيمار به ويژه سر، بدون حركت باقي بماند،انجام اين اسكن حدود 30دقيقه زمان مي برد.

آمادگي بيمار

آمادگي خاصي براي انجام اين اسكن لازم نيست .

قطع برخي داروها قبل از انجام اسكن ترودات لازم است كه بايد با بخش پزشكي

هسته اي هماهنگ شود .