كاربرد اين اسكن

از اين اسكن جهت بررسي آمبولي ريه و نيز ارزيابي عملكرد ريه استفاده مي شود .

فرايند معمول انجام اسكن

پس از تزريق وريدي راديو داروي مناسب در حالي كه بيمار بر روي تخت دراز كشيده، تصاوير از زواياي مختلف از ناحيه قفسه سينه جهت بررسي نحوه توزيع راديودارو در ريه ها گرفته ميشود. اسكن پرفيوژن ريه حدود 20-15 دقيقه طول خواهد كشيد .

آمادگي بيمار

جهت انجام اسكن آمادگي خاصي لازم نيست .ولي چون مقايسه اسكن با تصويربرداريهاي آناتوميكال  ( گرافي – سي تي اسكن )ريه ها ضروري است ، بيمار راديوگرافي جديد خود را حتما همراه داشته باشد . 

  1. اين اسكن در موارد خاص بايستي در اولين شيفت كاري انجام گيرد.