كاربرد اين اسكن

اين اسكن براي تشخيص انسداد مجاري اشكي كاربرد دارد .

فرايند معمول انجام اسكن

ابتدا مقدار بسيار اندكي راديودارو( mTc99 )كه با آب تركيب شده( ا يا2قطره) در هريك از چشم ها چكانده مي شود، سپس بيمار بر روي صندلي در جلوي دوربين گاما مي نشيند. از بيمار خواسته مي شود سر خود را ثابت نگه دارد تا تصويربرداري انجام شود.اسكن مجاري اشكي حدود 45-30 دقيقه طول مي كشد.

آمادگي بيمار

براي انجام اين اسكن نياز به آمادگي خاصي نمي باشد و  فقط قبل از انجام اسكن شستشوي كامل و محكم بيني الزامي است .