كاربرد اين اسكن

اسكن بيضه جهت بررسي دردهاي ناگهاني در اين عضو كه به دليل پيچ خوردگي بندهاي بيضه، و يا عفونت حاد ايجاد مي شود بكار مي رود ، اين حالات نياز به تشخيص و درمان فوري دارد زيرا مي تواند موجب از بين رفتن بافت بيضه و عقيمي گردد. اسكن ايزوتوپيك بيضه مي تواند منجر به تشخيص زودرس و حفظ حيات اين عضو گردد.

فرايند معمول انجام اسكن

براي انجام اين اسكن ابتدا مقدار كمي راديودارو به صورت وريدي تزريق مي شود، سپس تصويربرداري با استفاده از دوربين گاما از چگونگي جريان خون و توزيع اين ماده در مدت زمان 30 دقيقه انجام مي گيرد.

آمادگي بيمار

براي انجام اسكن بيضه، آمادگي خاصي لازم نيست.

  1. اين اسكن در موارد خاص بايستي در اولين شيفت كاري انجام گيرد.