كاربرد اين اسكن

اين اسكن براي تشخيص تومورهاي با منشأ نوروآندوكرين كاربرد دارد كه به طور عمده خاستگاه اين تومورها زنجيره هاي عصبي و قسمت مركزي غده فوق كليه مي باشند.

فرايند معمول انجام اسكن

براي انجام اين اسكن ابتدا راديودارو به صورت وريدي تزريق مي شود كه حدودا" 15دقيقه زمان مي برد.سپس بر اساس شرايط بيمار از او خواسته مي شود تا در مدت 1الي 4 روز براي انجام تصويربرداري مراجعه نمايد.

زمان تصويربرداري بين 1 الي 3 ساعت طول ميكشد.

 

آمادگي بيمار

1- بيمار بايداز چند روز قبل از اسكن مصرف برخي داروها را با هماهنگي با مركز پزشكي هسته اي و پزشك خود متوقف نمايد .

2- جهت حفاظت تيروئيد از يد راديواكتيو، از داروي لوگل استفاده كند .(بيمار بايد 24 تا 48 ساعت قبل و 3 الي 4 روز بعد از تزريق راديودارو، داروي لوگول را حتما مصرف تمايد .)