ماده UBI راديوداروي جديدي است كه براي بررسي عفونت ها كاربرد دارد. گاهي در استخوان هاي داراي پروتز تشخيص عفونت توسط اسكن استخوان مشكل يا غير ممكن مي باشد و يا در برخي بيماران با تب هاي طولاني كه منشأ آن مشخص نمي باشد مي توان از اين اسكن كمك گرفت. اسكن در دو مرحله 30دقيقه و 2ساعت بعد از تزريق راديودارو انجام مي شود.آمادگي خاصي ندارد .