كاربرد اسكن

بررسي وجود و گسترش تومورهايي كه گيرنده سوماتواستاتين دارند.

فرايند معمول انجام اسكن

پس از تهيه كيت ، دارو به صورت IV به بيمار تزريق گرديده، پس از گذشت  2تا 4ساعت از بيمار تصويربرداري تمام بدن انجام مي گردد. در صورت مشاهده مناطق مشكوك در تصاوير  تصويربرداري به روش  SPECT نيز انجام مي شود.در برخي موارد ممكن است تصويربرداري 24ساعته پس از تزريق مفيد باشد.

آمادگي بيمار

1- با توجه به جذب بالاي دارو در روده توصيه مي شود بيمار 24تا 48 ساعت قبل از انجام اسكن مايعات فراوان به همراه ملين مصرف كند تا جذب روده كاهش يابد .

2-قطع داروهاي Octerotide acetate therapy  ( كوتاه اثر 1 روز ، طولاني اثر 1 ماه ) با هماهنگي بخش پزشكي هسته اي