كاربرد اسكن

تشخيص افتراقي تومور هاي كبدي از همانژيوم

فرآيند معمول انجام اسكن

  • چند سي سي از خون خود بيمار نشاندار شده و به بيمار تزريق مي شود.
  • تصويربرداري ديناميك همزمان با تزريق و به مدت 60 دقيقه انجام مي شود و بعد از آن تصاوير تأخيري در صورت لزوم تا 2 ساعت گرفته خواهد شد.
  • در صورت نياز تصوير SPECT گرفته مي شود.

آمادگي بيمار

جهت بررسي همانژيوم آمادگي خاصي نياز ندارد .